Wydarzenia

Szczęśliwy numerek

Regulamin Szczęśliwego Numerka

(fragment Statutu Szkoły Podstawowej nr 64 w Krakowie)

1. Szczęśliwy Numerek jest przypisany numerowi ucznia w dzienniku lekcyjnym Librus.
2. Szczęśliwy Numerek losowany jest codziennie około godz. 18 00 w dzienniku Librus na następny dzień.
3. Szczęśliwy Numerek obowiązuje tylko w danym dniu.
4. Szczęśliwy Numerek zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek.
5. Nauczyciel ustala indywidualnie z uczniem, który skorzystał z przywileju Szczęśliwego Numerka, czy musi zaliczyć daną niezapowiedzianą kartkówkę.
6. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z pisania zapowiedzianych prac pisemnych oraz z obowiązku odpowiedzi zapowiedzianej wcześniej przez nauczyciela.
7. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z konieczności posiadania ustalonych w wymaganiach edukacyjnych  z danego przedmiotu przyborów niezbędnych do pracy ucznia na lekcji.
8. Uczeń posiadający danego dnia Szczęśliwy Numerek ma obowiązek poinformować o tym nauczyciela przy sprawdzaniu obecności.
9. Wylosowany numerek umieszcza się na tablicy ogłoszeń w widocznym miejscu codziennie rano.
10. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia od wykonywania zadań domowych i aktywności na lekcji.
11. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia z niezapowiedzianych kartkówek z bieżącej lekcji.
12. Niewłaściwe zachowanie ucznia jest podstawą do anulowania przywileju Szczęśliwego Numerka.
13. Jeżeli uczeń bądź klasa nie stosuje się do zasad Szczęśliwego Numerka i zachowuje się w sposób naganny, wychowawca może zawiesić przywilej Szczęśliwego Numerka danemu uczniowi lub klasie. Wychowawca zobowiązany jest poinformować o zaistniałej sytuacji pozostałych nauczycieli.
14. Regulamin Szczęśliwego Numerka w Szkole Podstawowej nr 64 w Krakowie obowiązują od roku szkolnego 2019/2020.

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa nr 64 w Krakowie Im. Tadeusza Kościuszki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Frontier Theme
Skip to content