Wydarzenia

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 64 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://sp64krakow.pl/

Data publikacji strony internetowej: 20.09.2014 r.  

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 2. Brak narzędzi kontaktowych (tłumacz migowy online),
 3. Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 4. Niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,
 5. Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 6. Na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
 7. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 8. Brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 9. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 10. Niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,
 11. Na niektórych stronach brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu.

Strona internetowa jest częściowo zgodna, ponieważ niektóre z wyżej wymienionych elementów zostały opublikowane przed 23.09.2020 r.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 2. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 3. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza.
 4. Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 5. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 6. Strona internetowa posiada przycisk „Dostępność cyfrowa”, z funkcjami:
  – powiększ tekst,
  – pomniejsz tekst,
  – skala szarości,
  – wysoki kontrast,
  – negatywny kontrast,
  – jasne tło,
  – podświetl linki,
  – czytelna czcionka,
  – reset.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Aktualizacja deklaracji dostępność sporządzona dnia: 08.03.2023 r.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020 r.

1) Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Barbara Pogoda, e-mail: pogodab@gmail.com, telefon: +48(12)411-15-28. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna (h2)

Szkoła Podstawowa nr 64 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie przy ul. Sadzawki 1 spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa nr 64 w Krakowie Im. Tadeusza Kościuszki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Frontier Theme
Skip to content